ความเป็นมา

1. ข้อมูลทั่วไป

            โรงเรียนสายธารวิทยาตั้งอยู่เลขที่ตั้งอยู่ 75 หมู่ 7 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์        จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 โทรศัพท์ 08-9965-4843  Website : https//www.stwpao.ac.th  e-mail : stwpaossk@gmail.com  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 25 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่  40 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

            โรงเรียนสายธารวิทยาตั้งอยู่ เลขที่ 75 หมู่ที่ 7 บ้านสายเจริญ  ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 40 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา ห่างจากตัว อำเภอกันทรลักษ์ 18  กิโลเมตร   โทร. 08-9965-4843 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ใช้ชื่อว่าโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม (สาขา) และกรมสามัญศึกษาได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนเปิดใหม่ประจำปีการศึกษา 2535 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535

โดยได้รับการเปลี่ยนชื่อ เป็น “โรงเรียนสายธารวิทยา”สังกัดกรมสามัญศึกษา

            ต่อมาโอนไปสังกัดเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2546 อันเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ ปัจจุบัน และโรงเรียนได้รับการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2550

ปรัชญา

“ สุวิชาโนภวํโหติ ”    ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ความหมาย

สีฟ้า          :   หมายถึงสติปัญญาอันกว้างใหญ่และมั่นคง

สีแดง         :   หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองดั่งแสงอาทิตย์

รวมความ    :   ผู้มีสติปัญญาย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระสิริรัตนาภรณ์  สุนทรสายธารธรรมปิฏก

แผนผังโรงเรียน