การนำเสนอ Timeline และวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning โดยใช้เครื่องมือสอนคิดตามแนวทาง Thinking School

วันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๖๖ โรงเรียนสายธารวิทยา นำโดย นางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมยศ นุชใหม่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนสายธารวิทยา ได้ร่วม PLC นำเสนอ Timeline และวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning โดยใช้เครื่องมือสอนคิดตามแนวทาง Thinking School

Read More

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566

วันที่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนสายธารวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำโดยนางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมยศ นุชใหม่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูบุคลากรโรงเรียนสายธารวิทยา จัดโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่โดยใช้เครื่องมือสอนคิดตามแนวทาง(Thinking school) ม.๑ , ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read More

โครงการปรับพื้นฐานการเรียน ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักโรงเรียนสอนคิด (Thinking school)

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา โรงเรียนสายธารวิทยา นำโดยนางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการ นายสมยศ นุชใหม่ รองผู้อำนวยการตัวแทนคณะครูและนักเรียน ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานการเรียน ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักโรงเรียนสอนคิด (Thinking school) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2,3,5,6

Read More

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

วันที่๑๙ พฤษภาคม๒๕๖๖ โรงเรียนสายธารวิทยา นำโดย นางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมยศ นุชใหม่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูแบะนักเรียนได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ ณ หอประชุมโรงเรียนสายธารวิทยา

Read More

ประชุมซักซ้อมข้อตกลง วPA

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม๒๕๖๖ โรงเรียนสายธารวิทยา นำโดยนางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมยศ นุชใหม่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูร่วมประชุมซักซ้อมข้อตกลง วPA ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสายธารวิทยา

Read More

เทศบาลตำบลสวนกล้วยจัดกิจกรรมฝึกซัอมแผนการบรรเทาสาธารณภัย ให้กับนักเรียน

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม๒๕๖๖ โรงเรียนสายธารวิทยา นำโดย นางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมยศ นุชใหม่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับเทศบาลตำบลสวนกล้วยจัดกิจกรรมฝึกซัอมแผนการบรรเทาสาธารณภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสายธารวิทยา

Read More

การประชุมศูนย์ภาษาไทย เพื่อเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการ

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา โรงเรียนสายธารวิทยา นำโดยนางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการ และนายสมยศ นุชใหม่ รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

Read More

คณะศึกษานิเทศก์ออกเยี่ยมชมโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. โรงเรียนสายธารวิทยา นำโดยนางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการ และนายสมยศ นุชใหม่ รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ออกเยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัดประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

Read More

เลี้ยงส่งบุคลกร นายสุนันท์ กุลพัฒน์และนางสาวจันทร์ทิพย์ จันทะลม

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม๒๕๖๖ โรงเรียนสายธารวิทยา นำโดย นางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมยศ นุชใหม่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสายธารวิทยา จัดงานเลี้ยงส่งบุคลกร นายสุนันท์ กุลพัฒน์และนางสาวจันทร์ทิพย์ จันทะลม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสายธารวิทยา

Read More